Όροι χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas (Brink’s Security Services SA, Brink’s Cash & Valuable Services SA και Brink’s Aviation Security Services SA) επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το οποίο δεσμεύονται πλήρως, ενώ, επίσης, δεσμεύονται πλήρως και από την Παγκόσμια Εταιρική Πολιτική της Brink’s για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γνωρίζοντας τα παραπάνω, συμπληρώνετε την προκείμενη Φόρμα Επικοινωνίας και συναινείτε ρητώς και αυτοβούλως στα εξής: α) στην παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία εσείς αποτυπώνετε σε αυτή τη Φόρμα Επικοινωνίας, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας από τις εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas, προς το σκοπό της επικοινωνίας μας με εσάς, ώστε να λάβει χώρα μελέτη του χώρου σας, από ειδικό σύμβουλό μας, για την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας και σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, β) στην αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά το τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας εκ μέρους σας. Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas σας ενημερώνουν ότι α) η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, β) εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά, γ) αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας είναι αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοί τους, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δ) διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους δεν θα λάβει χώρα, ενώ αν χρειαστεί να λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, θα ζητηθεί η σχετική ρητή συγκατάθεσή σας, μόνο εφόσον αυτή η διαβίβαση δεν είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση των εταιριών του Ομίλου Brink’s Hellas με έννομες υποχρεώσεις της ή για την εκπλήρωση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων τους, ε) μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το  δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων σου παρακαλούμε επικοινώνησε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.brinkshellas@brinksinc.com